Shareholder Services

IR Contact 

Company IR Contact:

MR WU , CFO 

Email: ir@service@web-m.cn

Phone: +86-137799889717

Add.: Ban wei Road 7 ,Xia Men  Shi  Fu Jian Sheng